assessment

مساحت پارک‌ها و فضاهای سبز عمومی (1) درون و برون شهر تهران تا پایان سال 1394

توضیحات

در این آمار مساحت پارک‌ها و فضاهای سبز عمومی درون و برون شهر تهران تا پایان سال 1394 بیان شده است. در این آمار مساحت‌ها بر اساس واحد متر مربع محاسبه گردیده است.

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394