assessment

ایران - تولید خودروی سواری 2015-2013

تولید خودروی سواری در ایران از سال 2013 لغایت 2015 ( در 1000 دستگاه)

توضیحات

این آمار بیانگر تولید خودروی سواری در ایران از سال 2013 لغایت 2015، می باشد.
سال  2013 در ایران، بیش از 630.000 دستگاه خودرو تولید شده است.
سال در ایران 2015، تولید خودرو در مقایسه با سال 2014، 4.4 درصد کاهش داشته است.
بر اساس منابع موجود، خودروهای سواری، وسایل نقلیه موتوری با حداقل چهار چرخ می باشند که برای حمل و نقل مسافران مورد
استفاده قرار می گیرند و علاوه بر صندلی راننده، بیشتر از هشت صندلی ندارند.