وضعیت ترانسفورماتورهای توزیع شرکت توزیع برق استان سمنان 1394-1384

توضیحات

این آمار بیانگر وضعیت ترانسفورماتورهای توزیع شرکت توزیع برق استان سمنان به تفکیک نوع مصرف طی سال‌های 1394-1384 است.

"آمار تفصیلی صنعت برق ایران، روند 10 ساله صنعت برق، 1384-1394"، شرکت مادر تخصصی توانیر، معاونت تحقیقات و منابع انسانی، دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و آمار، آذر 1395

منبع