میزان سرمایه تعاونی‌ها در تهران برحسب میلیون ریال از سال 1390 تا 1394

توضیحات

آمار بیانگر میزان سرمایه تعاونی‌ها در تهران برحسب میلیون ریال از سال 1390 تا 1394 است.

کتابچه آمارنامه شهرداری تهران، سال 1394