assessment

بیمه شدگان اصلی اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ به تفکیک نوع 1394-1390

توضیحات

آمار بیمه شدگان اصلی اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ به تفکیک نوع در سال‌های 1394-1390 ارائه شده است. 

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394