جستجو
جستجوی پیشرفته
طول پروژه‌های مهندسی و عمرانی بهره برداری شده تا انتهای سال‌های 1394-1391
تعداد سرویس‌های تاکسیرانی پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
کل مساحت در دست ساخت پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
مساحت فضای دفاتر اداری پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
تعداد مسافر حمل شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران درسال 1394
تعداد مسافر حمل شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394-1383
تعداد مسافر حمل شده براساس مسافت طی شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران درسال 1394
تعداد مسافر حمل شده براساس مسافت طی شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394-1383
میزان بارحمل شده براساس مسافت طی شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394
میزان بارحمل شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394
میزان بار حمل شده براساس مسافت طی‌ شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394-1383
میزان بار حمل شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394-1383
طول انواع خطوط و تعداد ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394-1383
طول انواع خطوط راه‌آهن ناحیه تهران 9413-1383
انواع بارحمل شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394-1383
تعداد سرویس‌های اتوبوس پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
تعداد تعاونی‌های مسافربری پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
مرسولات پستی داخلی صادر شده شهرستان تهران 1394-1390
مرسولات پستی صادر شده از مبادی خارج از کشور شهرستان تهران 1394-1388
مرسولات پستی صادر شده از مبادی خارج از کشور استان تهران 1394-1388
مرسولات پستی داخلی صادر شده استان تهران 1394-1388
مرسولات پستی وارد شده از مبادی خارج از کشور شهرستان تهران 1394-1388
واحدهای پستی فعال در شهرستان تهران 1394-1390
ایستگاه‌های بهره‌برداری شده مترو در تهران 1394-1391
تولید و جذب سفر در استان تهران در سال 1394
تولید و جذب سفر به تفکیک مناطق 22 گانه