جستجو
جستجوی پیشرفته
مقدار پست ورودی و خروجی شرکت‌های هواپیمائی خارجی در پروازهای بین المللی از فرودگاه امام خمینی تهران در سال 1394 (برپایه شرکت‌های هواپیمایی)
مقدار پست ورودی و خروجی شرکت‌های هواپیمائی خارجی در پروازهای بین المللی از فرودگاه امام خمینی تهران 1394-1392
تعداد پرواز ورودی و خروجی شرکت‌های هواپیمائی ایرانی در پروازهای داخلی از فرودگاه مهرآباد تهران 1394-1392
تعداد مسافران ورودی و خروجی شرکت‌های هواپیمائی ایرانی در پروازهای داخلی از فرودگاه مهرآباد تهران 1394-1392
مقدار پست ورودی و خروجی شرکت‌های هواپیمائی ایرانی در پروازهای داخلی از فرودگاه مهرآباد تهران 2394-1392
تعداد پرواز ورودی و خروجی شرکت‌های هواپیمائی ایرانی در پروازهای داخلی از فرودگاه مهرآباد تهران در سال 1394
تعداد مسافران ورودی و خروجی شرکت‌های هواپیمائی ایرانی در پروازهای داخلی از فرودگاه مهرآباد تهران در سال 1394
مقدار بار ورودی و خروجی ماهانه شرکت‌های هواپیمائی ایرانی در پروازهای بین المللی فرودگاه امام خمینی در سال 1394
تعداد مسافران ورودی و خروجی شرکت‌های هواپیمائی ایرانی در پروازهای بین المللی از فرودگاه مهرآباد تهران 1394-1392
تعداد پرواز ورودی و خروجی شرکت‌های هواپیمائی ایرانی 1394-1392
تعداد پرواز ورودی و خروجی ماهانه شرکت‌های هواپیمائی ایرانی در پروازهای بین المللی از فرودگاه مهرآباد تهران در سال 1394
مقدار بار ورودی و خروجی شرکت‌های هواپیمائی خارجی در پروازهای بین المللی از فرودگاه امام خمینی تهران 1394-1392
تعداد مسافران ورودی و خروجی شرکت‌های هواپیمائی خارجی در پروازهای بین المللی از فرودگاه امام خمینی تهران 1394-1392
تعداد مسافران ورودی و خروجی شرکت‌های هواپیمائی ایرانی در پروازهای داخلی از فرودگاه امام خمینی تهران 1394-1392
تعداد پرواز ورودی و خروجی شرکت‌های هواپیمائی ایرانی در پروازهای داخلی از فرودگاه امام خمینی تهران 1394-1392
تعداد پرواز ورودی و خروجی شرکت‌های هواپیمائی ایرانی در پروازهای داخلی از فرودگاه امام خمینی تهران در سال 1394
تعداد ناوگان مسافری هوایی کشور با توجه به شاخص‌های حمل و نقل هوایی در سال 1394
سهم بخش غیر دولتی (درصد) در پروازهای داخلی و خارجی با توجه به شاخص‌های حمل و نقل هوایی در سال 1394
عملکرد شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در انتقال حجاج از فرودگاه مهرآباد تهران در سال 1394
میزان حمل بار داخلی و خارجی توسط ناوگان هوایی با توجه به شاخص‌های حمل و نقل هوایی در سال 1394
ظرفیت ناوگان مسافری هوایی کشور با توجه به شاخص‌های حمل و نقل هوایی در سال 1394
تعداد جابه‌جایی مسافر در پروازهای داخلی و خارجی با توجه به شاخص‌های حمل و نقل هوایی در سال 1394
مقدار بار ورودی و خروجی شرکت‌های هواپیمائی ایرانی در پروازهای داخلی از فرودگاه مهرآباد تهران 1392-1394
تعداد مسافران ورودی و خروجی شرکت‌های هواپیمائی خارجی در پروازهای بین المللی از فرودگاه امام خمینی تهران در سال 1394
مقدار بار ورودی و خروجی شرکت‌های هواپیمائی خارجی در پروازهای بین‌المللی از فرودگاه امام خمینی تهران در سال 1394