جستجو
جستجوی پیشرفته
طول پروژه‌های مهندسی و عمرانی بهره برداری شده تا انتهای سال‌های 1394-1391
کل مساحت در دست ساخت پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
مساحت فضای دفاتر اداری پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
تعداد تعاونی‌های مسافربری پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
ایستگاه‌های بهره‌برداری شده مترو در تهران 1394-1391
تولید و جذب سفر در استان تهران در سال 1394
تولید و جذب سفر به تفکیک مناطق 22 گانه
عملکرد ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران به تفکیک مراکز معاینه و مراجعات سنگین در سال 1394
طول خطوط اتوبوسرانی شرکت واحد بر حسب کیلومتر در تهران 1394-1391
طول خطوط اتوبوسرانی شرکت واحد در تهران در سال‌های 1394-1391
پیشرفت تونل‌های در حال احداث خطوط مترو در تهران 1394-1392
پیشرفت خطوط مترو در تهران 1394-1392
تعداد پروژه‌های مهندسی و عمرانی در سال‌های 1394-1391
مساحت پروژه‌های مهندسی و عمرانی موجود تا انتهای سال‌های 1394-1391
مساحت پروژه‌های مهندسی و عمرانی در دست احداث تا انتهای سال‌های 1391-1394
مساحت پروژه‌های مهندسی و عمرانی بهره برداری شده تا انتهای سال‌های 1394-1391
طول پروژه‌های مهندسی و عمرانی در دست احداث تا انتهای سال‌های 1394-1391
شاخص‌های بهره‌وری مترو تهران و حومه (میزان‌سرویس‌دهی به‌موقع) 1394-1393
شاخص‌های بهره‌وری مترو تهران و حومه (قابلیت اطمینان تجهیزات ثابت) 1394-1393
طول پروژه‌های مهندسی و عمرانی موجود تا انتهای سال‌های 1394-1391
شاخص‌های بهره‌وری مترو تهران و حومه (میزان بهره‌وری قطار) 1394-1393
برآورد متوسط انواع هزینه‌های مربوط به حمل و نقل و ارتباطات یک خانوار در مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394 - 1391
طول خط اتوبوس‌های تندرو تهران در سال‌های 1394 - 1391