جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد سرویس‌های تاکسیرانی پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
تعداد سرویس‌های اتوبوس پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
تعداد ناوگان اتوبوسرانی شرکت واحد در تهران به تفکیک خطوط 1394-1391
میانگین کل سرعت سفر روزانه درون شهری 1394-1390
تعداد سفرهای روزانه درون شهری شهر تهران
تعداد سفرهای اتوبوسی درون و برون استانی از طریق پایانه‌های مسافربری استان تهران 1394-1388
تعداد مسافرین خارج از کشور پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
تعداد کل مسافرین سفرهای انجام شده از طریق پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
تعداد سفرهای خارج از کشور از طریق پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
تعداد مسافرین سفرهای تابستانی انجام شده از طریق پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
تعداد سفرهای مینی بوسی درون و برون استانی 1394-1388
تعداد سفرهای سواری درون و برون استانی 1394-1388
جمع مسافران جابه‌جا شده درون و برون استانی 1394-1388
تعداد مسافران جابه‌جا شده‌ توسط اتوبوس به درون و برون استان تهران 1394-1388
تعداد مسافران جابه‌جا شده‌ توسط مینی‌بوس به درون و برون استان تهران 1394-1388
تعداد مسافران جابه‌جا شده‌ توسط اتومبیل سواری به درون و برون استان تهران 1394-1388
تعداد تصادفات تهران بزرگ به تفکیک مشخصات تصادفات در فصول مختلف سال 1393
تعداد تصادفات فوتی بر مبنای آمار پزشکی قانونی مناطق مختلف راهور تهران بزرگ 1394-1393
تعداد تصادفات به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
تعداد انواع تصادفات رانندگی به تفکیک منطقه در شهر تهران 1394-1393
تعداد انواع تصادف به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
تصادفات رانندگی به تفکیک علت تامه تصادفات در شهر تهران در سال‌ 1394
تعداد سفرهای درون و برون استانی تهران 1394-1388
تعداد تصادفات تهران بزرگ به تفکیک مشخصات تصادفات در سال 1394
تعداد کل مسافرین خارج شده از پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
تعداد سفرهای کشوری پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
تعداد کل ناوگان اتوبوسرانی شرکت واحد در تهران 1394-1391