جستجو
جستجوی پیشرفته
میزان بار توزیعی شرکت برق منطقه‌ای مازندران 1395-1384
تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت توزیع برق استان آذربایجان شرقی 1395-1384
تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
وضعیت چراغ‌های روشنایی معابر (ظرفیت) شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
تعداد مشترکین برق شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
میزان فروش برق شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
میزان فروش برق شرکت توزیع برق استان اردبیل 1395-1384
میزان انرژی تحویلی شرکت توزیع برق استان اردبیل 1395-1384
تعداد مشترکین برق شرکت توزیع برق استان اردبیل 1395-1384
تعداد مشترکین برق شرکت توزیع برق استان همدان 1395-1384
میزان انرژی تحویلی شرکت توزیع برق استان همدان 1395-1384
تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت توزیع برق شهر تبریز 1395-1384
تعداد مشترکین برق شرکت توزیع برق شهر تبریز 1395-1384
میزان انرژی تحویلی شرکت توزیع برق شهر تبریز 1395-1384
میزان فروش برق شرکت توزیع برق شهر تبریز 1395-1384
میزان فروش برق شرکت توزیع برق استان فارس 1395-1384
میزان انرژی تحویلی شرکت توزیع برق استان فارس 1395-1384
متوسط مصرف سالانه مشترکین خانگی برق شرکت توزیع برق استان فارس 1395-1384
تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت توزیع برق استان فارس 1395-1384
تعداد روستاهای برق‌دار شده استان یزد 1395-1384
میزان فروش برق شرکت توزیع برق استان گلستان 1395-1384
تعداد روستاهای برق‌دار شده استان گیلان 1395-1384
میزان فروش برق استان گیلان 1395-1384
تعداد مشترکین برق استان گیلان 1395-1384
شاخص‌های مصرف برق استان گیلان 1395-1384