جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد جایگاه‌های سوخت شهر تهران 1392-1388
طول شبکه گاز در شهر تهران 1394-1389
طول شبکه گاز در شهر تهران بین سال‌های 1389 لغایت 1394 (بر حسب کیلومتر)
تعداد کل انشعابات گاز در شهر تهران 1389-1394
تعداد جایگاه‌های فروش مواد سوختی تهران در سال 1394
تعداد جایگاه‌های فروش مواد سوختی تهران در سال 1393
میزان توزیع بنزین تهران 1394
میزان توزیع بنزین تهران 1393
میزان توزیع نفت گاز تهران 1393
میزان توزیع نفت گاز تهران 1394
تعداد جایگاه‌های توزیع فرآورده‌های شهر تهران 1394-1386
تعداد مصرف‌کننده صنعتی گاز در شهر تهران بین سال‌های 1394-1389
تعداد انشعابات خانگی-تجاری گاز در شهر تهران 1394-1389
تعداد انشعابات خانگی-تجاری گاز در شهر تهران بین سال‌های 1389 لغایت 1394
ظرفیت کشورهای پیشرو دنیا در پالایش نفت 2015-2010
کشورهای سراسر جهان با بیشترین ظرفیت پالایش نفت از سال 2010 لغایت 2015 (بر حسب 1000 بشکه در روز)
تعداد کل نازل‌های فعال بنزین و نفت گاز شهر تهران در سال 1394
تعداد کل جایگاه‌های فعال بنزین و نفت گاز شهر تهران در سال 1394
مقایسه انواع سوخت مصرفی شهر تهران در سال‌های 1394-1386