جستجو
جستجوی پیشرفته
میزان انواع ماشین آلات توزیع کشاورزی شده در سال‌های 1392-1386
میزان بذر توزیع شده در شهرستان‌های تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
مرکز خدمات کشاورزی شهر تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
تعداد سایر ماشین آلات کشاورزی (دستگاه) شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
تعداد تراکتورهای شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
تعداد تراکتورهای (دستگاه) شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
تعداد بهره‌برداری کشاورزی شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
تعداد سیلوهای گندم در تهران 1394-1386
مقدار کودهای مصرف‌شده در بهره‌‌برداری‌های دارای فعالیت باغداری بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1393
مقدار سموم دفع آفات و بیماری مصرف شده در بهره‌‌برداری‌های دارای فعالیت باغداری بر حسب وسعت اراضی باغ و قلمستان 1393
عملکرد سیلوهای گندم (هزارتن) در تهران به تفکیک نوع انبار در سال‌های 1386 تا 1394
عملکرد سیلوهای گندم به تفکیک نوع انبار در مناطق 22 گانه شهر تهران
ظرفیت سیلوهای گندم (بر حسب هزارتن)‌ در تهران به تفکیک نوع انبار سال‌های 1386 تا 1394
تعداد سیلوهای گندم در تهران به تفکیک نوع انبار سال‌های 1386 تا 1394
ظرفیت سیلوهای گندم (بر حسب هزار تن) در تهران سال‌های 1386 تا 1394
میزان انواع سموم فروخته شده در کل استان تهران بر حسب تن در سال‌های 1386 الی 1392