جستجو
جستجوی پیشرفته
آمار تعداد پراکندگی حریق و خسارت آن در مناطق شهر تهران 1394-1392
تعداد پراکندگی حریق و خسارت آن به تفکیک مناطق 22 گانه
میزان خسارت خدمات ایمنی در مناطق شهری تهران درسال‌های 1394-1393
میزان خسارت به تفکیک مناطق 22 گانه در شهر تهران
تعداد حریق از نظر میزان خسارت ریالی درسال‌های 1394-1390
تعداد خسارات ریالی خدمات ایمنی به تفکیک نوع خدمات سال 1394
خسارات ریالی خدمات ایمنی به تفکیک نوع خدمات سال 1394
میزان خسارت مالی حریق بر حسب نوع تصرف در سال‌های 1394-1392
تعداد حریق بر حسب نوع تصرف در سال‌های 1394-1392
آمار خسارت حادثه حریق و خسارت آن در مناطق شهر تهران 1394-1392
آمار خسارت به تفکیک مناطق 22 گانه
عملکرد و دستگیری ستاد یگان حفاظت شهرداری تهران در سطح پارک‌های تحت پوشش به تفکیک وضعیت شغلی در سال 1394
عملکرد و دستگیری ستاد یگان حفاظت شهرداری تهران در سطح پارک‌های تحت پوشش به تفکیک سن در سال 1394
عملکرد و دستگیری ستاد یگان حفاظت شهرداری تهران در سطح پارک‌های تحت پوشش به تفکیک سابقه کیفری در سال 1394
عملکرد و دستگیری ستاد یگان حفاظت شهرداری تهران در سطح پارک‌های تحت پوشش به تفکیک جنسیت در سال 1394
عملکرد و دستگیری ستاد یگان حفاظت شهرداری تهران در سطح پارک‌های تحت پوشش به تفکیک تحصیلات در سال 1394
عملکرد و دستگیری ستاد‌ یگان حفاظت شهرداری تهران در سطح پارک‌های تحت پوشش به تفکیک تابعیت در سال 1394
تعداد حریق از نظر مدت زمان رسیدن به محل حریق در سال‌های 1392-1388
تعداد خدمات ایمنی در مناطق شهری تهران درسال‌های 1394-1393
تعداد خدمات ایمنی به تفکیک مناطق 22گانه شهر تهران
تعداد حریق از نظر مدت زمان رسیدن به محل حریق در سال‌های 1394-1390
آمار تجهیزات چراغ‌های راهنمائی و دوربین های نظارت تصویری (دوربین مکانیزه پلاک خوان - معبر) در سطح شهر تهران در سال‌های 1392-1394
آمار تجهیزات چراغ‌‌های راهنمائی و دوربین نظارت به تفکیک مناطق 22 گانه