جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد روستاهای تحت پوشش شرکت توزیع برق شهر تبریز 1395-1384
میزان بار توزیعی شرکت توزیع برق استان آذربایجان شرقی 1395-1384
تعداد فیدر فشار متوسط شرکت توزیع برق استان آذربایجان شرقی 1395-1384
تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت توزیع برق استان آذربایجان شرقی 1395-1384
تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت توزیع برق شهر تبریز 1395-1384
تعداد فیدر فشار متوسط شرکت توزیع برق شهر تبریز 1395-1384
تعداد چراغ‌های روشنایی معابر شرکت توزیع برق شهر تبریز 1395-1384
تعداد مشترکین برق شرکت توزیع برق شهر تبریز 1395-1384
تعداد نیروی انسانی شاغل در شرکت توزیع برق شهر تبریز 1395-1384
تعداد روستای تحت پوشش شرکت توزیع برق شهر تبریز 1395-1384
میزان بار توزیعی شرکت توزیع برق شهر تبریز 1395-1384
میزان تلفات ناشی از توزیع شرکت توزیع برق شهر تبریز 1395-13844
میزان انرژی تحویلی شرکت توزیع برق شهر تبریز 1395-1384
وضعیت ترانسفورماتورهای توزیع شرکت توزیع برق شهر تبریز 1395-1384
میزان فروش برق شرکت توزیع برق شهر تبریز 1395-1384
ظرفیت پست‌های انتقال، فوق توزیع و توزیع برق استان آذربایجان شرقی 1395-1384
شاخص‌های مصرف برق در استان آذربایجان شرقی 1395-1384
میانگین قدرت عملی نیروگاه‌های برق استان آذربایجان شرقی 1395-1384
تعداد مشترکین برق استان آذربایجان شرقی 1395-1384
تعداد نیروی انسانی شاغل در نیروگاه‌های برق استان آذربایجان شرقی 1395-1384
قدرت نصب شده نیروگاه‌های برق استان آذربایجان شرقی 1395-1384
میزان تولید برق نیروگاه‌های استان آذربایجان شرقی 1395-1384
میزان مصرف سوخت نیروگاه‌های برق استان آذربایجان شرقی 1395-1384
میزان فروش برق استان آذربایجان شرقی 1395-1384
تعداد روستاهای برق‌دار شده استان آذربایجان شرقی 1394-1384