جستجو
جستجوی پیشرفته
میزان فروش برق شرکت توزیع برق استان ایلام 1395-1384
وضعیت ترانسفورماتورهای توزیع شرکت توزیع برق استان ایلام 1395-1384
میزان انرژی تحویلی شرکت توزیع برق استان ایلام 1395-1384
میزان تلفات ناشی از توزیع شرکت توزیع برق استان ایلام 1395-1384
میزان بار توزیعی شرکت توزیع برق استان ایلام 1395-1384
تعداد روستاهای تحت پوشش شرکت توزیع برق استان ایلام 1395-1384
تعداد نیروی انسانی شاغل در شرکت توزیع برق استان ایلام 1395-1384
تعداد مشترکین برق شرکت توزیع برق استان ایلام 1395-1384
تعداد چراغ‌های روشنایی معابر شرکت توزیع برق استان ایلام 1395-1384
تعداد فیدر فشار متوسط شرکت توزیع برق استان ایلام 1395-1384
طول شبکه فشار توزیع شرکت توزیع برق استان ایلام 1395-1384
میزان گازوئیل مصرفی نیروگاه‌های برق استان ایلام 1395-1388
میزان تولید برق نیروگاه‌های استان ایلام 1395-1388
قدرت نصب شده نیروگاه‌های برق استان ایلام 1395-1384
میزان فروش برق استان ایلام 1395-1384
تعداد روستاهای برق‌دار شده استان ایلام 1395-1384
تعداد نیروی انسانی شاغل در نیروگاه‌های برق استان ایلام 1395-1384
تعداد مشترکین برق استان ایلام 1395-1384
میانگین قدرت عملی نیروگاه‌های برق استان ایلام 1395-1388
شاخص‌های مصرف برق در استان ایلام 1395-1384
ظرفیت پست‌های انتقال، فوق توزیع و توزیع برق استان ایلام 1395-1384
متوسط مصرف سالانه برق مشترکین خانگی شرکت توزیع برق استان ایلام 1395-1384
میزان تولید برق در نیروگاه‌های شرکت برق منطقه‌ای غرب 1395-1384
ظرفیت پست‌های انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه‌ای غرب 1395-1384
میزان تلفات ناشی از انتقال و فوق توزیع نیروگاه‌های برق منطقه‌ای غرب 1395-1384