جستجو
جستجوی پیشرفته
طول شبکه فشار توزیع شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
تعداد فیدر فشار متوسط شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
وضعیت چراغ‌های روشنایی معابر (ظرفیت) شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
تعداد مشترکین برق شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
تعداد نیروی انسانی شاغل در شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
میزان بار توزیعی شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
میزان تلفات ناشی از توزیع شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
وضعیت ترانسفورماتورهای توزیع شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
میزان فروش برق شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
تعداد روستاهای برق‌دار شده استان آذربایجان غربی 1395-1384
میزان فروش برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
میزان گازوئیل مصرفی نیروگاه‌های برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
میزان تولید برق نیروگاه‌های استان آذربایجان غربی 1395-1384
قدرت نصب شده نیروگاه‌های برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
تعداد نیروی انسانی شاغل در نیروگاه‌های برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
تعداد مشترکین برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
میانگین قدرت عملی نیروگاه‌های برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
شاخص‌های مصرف برق در استان آذربایجان غربی 1395-1384
ظرفیت پست‌های انتقال، فوق توزیع و توزیع برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
تعداد روستاهای تحت پوشش شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
تعداد خانوار روستایی تحت پوشش شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
میزان گاز مصرفی نیروگاه‌های برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
متوسط مصرف سالانه مشترکین خانگی برق در استان آذربایجان غربی 1395-1384
ظرفیت ترانسفورماتورهای توزیع شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی 1395-1384