جستجو
جستجوی پیشرفته
میزان تلفات ناشی از توزیع شرکت توزیع برق استان کرمانشاه 1395-1384
میزان انرژی تحویلی شرکت توزیع برق استان کرمانشاه 1395-1384
وضعیت ترانسفورماتورهای توزیع شرکت توزیع برق استان کرمانشاه 1395-1384
میزان فروش برق شرکت توزیع برق استان کرمانشاه 1395-1384
متوسط مصرف سالانه برق مشترکین خانگی شرکت توزیع برق استان کرمانشاه 1395-1384
میزان تولید برق در نیروگاه‌های شرکت برق منطقه‌ای غرب 1395-1384
ظرفیت پست‌های انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه‌ای غرب 1395-1384
میزان تلفات ناشی از انتقال و فوق توزیع نیروگاه‌های برق منطقه‌ای غرب 1395-1384
وضعیت خطوط انتقال و توزیع شرکت برق منطقه‌ای غرب 1395-1384
میزان گاز مصرفی نیروگاه‌های شرکت برق منطقه‌ای غرب 1395-1384
میزان مصرف سوخت نیروگاه‌های شرکت برق منطقه‌ای غرب 1395-1384
تعداد نیروی انسانی شرکت برق منطقه‌ای غرب 1395-1384
قدرت نصب شده نیروگاه‌های شرکت برق منطقه‌ای غرب 1395-1384
میزان بار توزیعی شرکت برق منطقه‌ای غرب 1395-1384
تعداد خانوار روستایی تحت پوشش شرکت توزیع برق استان کرمانشاه 1395-1384
طول شبکه فشار توزیع شرکت توزیع برق استان کرمانشاه 1395-1384
تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت توزیع برق استان کرمانشاه 1395-1384
تعداد فیدر فشار متوسط شرکت توزیع برق استان کرمانشاه 1395-1384
تعداد چراغ‌های روشنایی معابر شرکت توزیع برق استان کرمانشاه 1395-1384
تعداد مشترکین برق شرکت توزیع برق استان کرمانشاه 1395-1384
تعداد نیروی انسانی شاغل در شرکت توزیع برق استان کرمانشاه 1395-1384
تعداد روستاهای تحت پوشش شرکت توزیع برق استان کرمانشاه 1395-1384
میزان مصرف سوخت نیروگاه‌های برق استان کرمانشاه 1395-1384
قدرت نصب شده نیروگاه‌های برق استان کرمانشاه 1395-1384
میزان فروش برق استان کرمانشاه 1395-1384