جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد خانوار روستایی تحت پوشش شرکت توزیع برق استان خوزستان 1395-1384
میزان فروش برق شرکت توزیع برق شهر اهواز 1395-1384
وضعیت ترانسفورماتورهای توزیع شرکت توزیع برق شهر اهواز 1395-1384
میزان انرژی تحویلی شرکت توزیع برق شهر اهواز 1395-1384
میزان تلفات ناشی از توزیع شرکت توزیع برق شهر اهواز 1395-1384
میزان بار توزیعی شرکت توزیع برق شهر اهواز 1394-1384
تعداد روستاهای تحت پوشش شرکت توزیع برق شهر اهواز 1395-1384
تعداد نیروی انسانی شاغل در شرکت توزیع برق شهر اهواز 1395-1384
تعداد مشترکین برق شرکت توزیع برق شهر اهواز 1395-1384
تعداد چراغ‌های روشنایی معابر شرکت توزیع برق شهر اهواز 1395-1384
تعداد فیدر فشار متوسط شرکت توزیع برق شهر اهواز 1395-1384
تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت توزیع برق شهر اهواز 1395-1384
طول شبکه فشار توزیع شرکت توزیع برق شهر اهواز 1395-1384
میزان تولید برق نیروگاه‌های استان خوزستان 1395-1384
قدرت نصب شده نیروگاه‌های برق استان خوزستان 1395-1384
میزان فروش برق استان خوزستان 1395-1384
تعداد روستاهای برق‌دار شده استان خوزستان 1395-1384
تعداد نیروی انسانی شاغل در نیروگاه‌های برق استان خوزستان 1395-1384
تعداد مشترکین برق استان خوزستان 1395-1384
میانگین قدرت عملی نیروگاه‌های برق استان خوزستان 1395-1384
میزان فروش برق شرکت توزیع برق استان خوزستان 1395-1384
وضعیت ترانسفورماتورهای توزیع شرکت توزیع برق استان خوزستان 1395-1384
میزان انرژی تحویلی شرکت توزیع برق استان خوزستان 1395-1384
میزان تلفات ناشی از توزیع شرکت توزیع برق استان خوزستان 1395-1384
میزان بار توزیعی شرکت توزیع برق استان خوزستان 1395-1384