جستجو
جستجوی پیشرفته
ارزش صادرات ارزی موتورسیکلت ها به کشور پاکستان سال‌‌های 1396-1387
تعداد خانوار روستایی تحت پوشش شرکت توزیع برق استان سیستان و بلوچستان 1395-1384
طول شبکه فشار توزیع شرکت توزیع برق استان سیستان و بلوچستان 1395-1384
تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت توزیع برق استان سیستان و بلوچستان 1395-1384
تعداد فیدر فشار متوسط شرکت توزیع برق استان سیستان و بلوچستان 1395-1384
تعداد چراغ‌های روشنایی معابر شرکت توزیع برق استان سیستان و بلوچستان 1395-1384
تعداد مشترکین برق شرکت توزیع برق استان سیستان و بلوچستان 1395-1384
تعداد نیروی انسانی شاغل در شرکت توزیع برق استان سیستان و بلوچستان 1395-1384
تعداد روستاهای برق‌دار شده استان سیستان و بلوچستان 1395-1384
میزان فروش برق استان سیستان و بلوچستان 1395-1384
قدرت نصب شده نیروگاه‌های برق استان سیستان و بلوچستان 1395-1384
میزان تولید برق نیروگاه‌های استان سیستان و بلوچستان 1395-1384
میزان مصرف سوخت نیروگاه‌های برق استان سیستان و بلوچستان 1395-1384
ظرفیت پست‌های انتقال، فوق توزیع و توزیع برق استان سیستان و بلوچستان 1395-1384
میانگین قدرت عملی نیروگاه‌های برق استان سیستان و بلوچستان 1395-1384
تعداد مشترکین برق استان سیستان و بلوچستان 1395-1384
تعداد نیروی انسانی شاغل در نیروگاه‌های برق استان سیستان و بلوچستان 1395-1384
متوسط مصرف سالانه برق مشترکین خانگی شرکت توزیع برق استان سیستان و بلوچستان 1395-1384
تعداد روستاهای تحت پوشش شرکت توزیع برق استان سیستان و بلوچستان 1395-1384
میزان بار توزیعی شرکت توزیع برق استان سیستان و بلوچستان 1395-1384
میزان تلفات ناشی از توزیع شرکت توزیع برق استان سیستان و بلوچستان 1395-1384
میزان انرژی تحویلی شرکت توزیع برق استان سیستان و بلوچستان 1395-1384
وضعیت ترانسفورماتورهای توزیع شرکت توزیع برق استان سیستان و بلوچستان 1395-1384
میزان فروش برق شرکت توزیع برق استان سیستان و بلوچستان 1395-1384
ظرفیت چراغ‌های روشنایی معابر شرکت توزیع برق استان سیستان و بلوچستان 1395-1384