جستجو
جستجوی پیشرفته
طول شبکه فشار توزیع شرکت توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری 1395-1384
تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری 1395-1384
تعداد نیروی انسانی شاغل در نیروگاه‌های برق استان چهارمحال و بختیاری 1395-1384
تعداد خانوار روستایی تحت پوشش شرکت توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری 1395-1384
تعداد فیدر فشار متوسط شرکت توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری 1395-1384
تعداد چراغ‌های روشنایی معابر شرکت توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری 1395-1384
تعداد مشترکین برق شرکت توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری 1395-1384
تعداد روستاهای تحت پوشش شرکت توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری 1395-1384
تعداد نیروی انسانی شاغل در شرکت توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری 1395-1384
میزان بار توزیعی شرکت توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری 1395-1384
میزان تلفات ناشی از توزیع شرکت توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری 1395-1384
میزان انرژی تحویلی شرکت توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری 1395-1384
میزان فروش برق شرکت توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری 1395-1384
ظرفیت پست‌های انتقال، فوق توزیع و توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری 1395-1384
شاخص‌های مصرف برق در استان چهارمحال و بختیاری 1395-1384
میانگین قدرت عملی نیروگاه‌های برق استان چهارمحال و بختیاری 1395-1384
تعداد مشترکین برق استان چهارمحال و بختیاری 1395-1384
قدرت نصب شده نیروگاه‌های برق استان چهارمحال و بختیاری 1395-1384
میزان تولید برق نیروگاه‌های استان چهارمحال و بختیاری 1395-1384
میزان گازوئیل مصرفی نیروگاه‌های برق استان چهارمحال و بختیاری 1395-1384
میزان فروش برق استان چهارمحال و بختیاری 1395-1384
تعداد روستاهای برق‌دار شده استان چهارمحال و بختیاری 1395-1384
طول شبکه انتقال، فوق توزیع و توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری 1395-1384
متوسط مصرف سالانه مشترکین خانگی برق در استان چهارمحال و بختیاری 1395-1384
ظرفیت ترانسفورماتورهای برق روستایی استان چهارمحال و بختیاری 1395-1384