جستجو
جستجوی پیشرفته
قدرت نصب شده نیروگاه‌‌های برق استان لرستان 1395-1384
میزان فروش برق شرکت توزیع برق استان لرستان 1395-1384
وضعیت ترانسفورماتورهای توزیع شرکت توزیع برق استان لرستان 1395-1384
میزان انرژی تحویلی شرکت توزیع برق استان لرستان 1395-1384
میزان تلفات ناشی از توزیع شرکت توزیع برق استان لرستان 1395-1384
میزان بار توزیعی شرکت توزیع برق استان لرستان 1395-1384
تعداد روستاهای تحت پوشش شرکت توزیع برق استان لرستان 1395-1384
تعداد نیروی انسانی شاغل در شرکت توزیع برق استان لرستان 1395-1384
تعداد مشترکین برق شرکت توزیع برق استان لرستان 1395-1384
تعداد فیدر فشار متوسط شرکت توزیع برق استان لرستان 1395-1384
تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت توزیع برق استان لرستان 1395-1384
طول شبکه فشار توزیع شرکت توزیع برق استان لرستان 1395-1384
میزان مصرف سوخت نیروگاه‌های شرکت برق منطقه‌ای باختر 1395-1384
میزان گاز مصرفی نیروگاه‌های شرکت برق منطقه‌ای باختر 1395-1384
وضعیت خطوط انتقال و توزیع شرکت برق منطقه‌ای باختر 1395-1384
میزان تلفات ناشی از انتقال و فوق توزیع نیروگاه‌های برق منطقه‌ای باختر 1395-1384
ظرفیت پست‌های انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه‌ای باختر 1395-1384
میزان تولید برق در نیروگاه‌های شرکت برق منطقه‌ای باختر 1395-1384
تعداد خانوار روستایی تحت پوشش شرکت توزیع برق استان لرستان 1395-1384
تعداد روستاهای برق‌دار شده استان لرستان 1395-1384
میزان فروش برق استان لرستان 1395-1384
میزان گازوئیل مصرفی نیروگاه‌های برق استان لرستان 1395-1384
میزان تولید برق نیروگاه‌های استان لرستان 1395-1384
تعداد نیروی انسانی شاغل در نیروگاه‌های برق استان لرستان 1395-1384
تعداد مشترکین برق استان لرستان 1395-1384