جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد ترانسفورماتورهای توزیع شرکت آب و برق منطقه‌ای کیش 1395-1384
میزان فروش برق شرکت توزیع برق استان هرمزگان 1395-1384
تعداد روستاهای تحت پوشش شرکت توزیع برق استان هرمزگان 1395-1384
تعداد نیروی انسانی شاغل در شرکت توزیع برق استان هرمزگان 1395-1384
متوسط مصرف سالانه مشترکین خانگی برق شرکت توزیع برق استان هرمزگان 1394-1384
تعداد چراغ‌های روشنایی معابر شرکت توزیع برق استان هرمزگان 1395-1384
طول شبکه فشار توزیع شرکت توزیع برق استان هرمزگان 1395-1384
میزان فروش برق استان هرمزگان 1395-1384
تعداد روستاهای برق‌دار شده استان هرمزگان 1395-1384
تعداد نیروی انسانی شاغل در نیروگاه‌های برق استان هرمزگان 1395-1384
تعداد مشترکین برق استان هرمزگان 1395-1384
ظرفیت پست‌های انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان 1395-1384
میزان تلفات ناشی از انتقال و فوق توزیع نیروگاه‌های برق منطقه‌ای هرمزگان 1395-1384
وضعیت خطوط انتقال و توزیع شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان 1395-1384
میزان گاز مصرفی نیروگاه‌های شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان 1395-1384
تعداد نیروی انسانی شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان 1395-1384
قدرت نصب شده نیروگاه‌های شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان 1395-1384
میزان بار توزیعی شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان 1395-1384
میزان مصرف سوخت نیروگاه‌های شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان 1395-1384
وضعیت خطوط توزیع نیروگاه‌ برق شرکت آب و برق منطقه‌ای کیش 1395-1384
قدرت نصب شده نیروگاه شرکت آب و برق منطقه‌ای کیش 1395-1384
میزان تولید برق نیروگاه شرکت آب و برق منطقه‌ای کیش 1395-1384
تعداد نیروی انسانی شرکت آب و برق منطقه‌ای کیش 1395-1384
میزان گازوئیل مصرفی نیروگاه شرکت آب و برق منطقه‌ای کیش 1395-1384
میزان گاز مصرفی نیروگاه شرکت آب و برق منطقه‌ای کیش 1395-1385