جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد ساختمان‌های تکمیل شده در مناطق شهری استان‌ قزوین براساس تعداد واحدهای مسکونی در نه ماه اول سال 1395
میزان انرژی تحویلی شرکت توزیع برق استان قزوین 1394-1384
تعداد نیروی انسانی شاغل در شرکت توزیع برق استان قزوین 1394-1384
تعداد مشترکین برق شرکت توزیع برق استان قزوین 1394-1384
وضعیت چراغ‌های روشنایی (تعداد) معابر شرکت توزیع برق استان قزوین 1394-1384
تعداد فیدر فشار متوسط شرکت توزیع برق استان قزوین 1394-1384
تعداد چاه‌های کشاورزی برقدار شرکت توزیع برق استان قزوین 1394-1384
وضعیت شبکه توزیع شرکت توزیع برق استان قزوین 1394-1384
میزان فروش برق شرکت توزیع برق استان قزوین 1394-1384
وضعیت ترانسفورماتورهای توزیع شرکت توزیع برق استان قزوین 1394-1384
میزان تلفات (هدر رفت) توزیعی شرکت توزیع برق استان قزوین 1394-1384
میزان بار توزیعی شرکت توزیع برق استان قزوین 1394-1384
تعداد روستاهای تحت پوشش شرکت توزیع برق استان قزوین 1394-1384
میزان فروش برق استان قزوین 1394-1384
وضعیت برق روستایی (تعداد روستا) استان قزوین 1394-1384
تعداد نیروی انسانی شاغل در نیروگاه‌های برق استان قزوین 1394-1384
تعداد مشترکین برق به تفکیک نوع مصرف در استان قزوین 1394-1384
میانگین قدرت عملی نیروگاه‌های برق استان قزوین 1394-1384
وضعیت شبکه انتقال، فوق توزیع و توزیع برق استان قزوین 1394-1384
متوسط مصرف سالانه برق مشترکین خانگی شرکت توزیع برق استان قزوین 1394-1384
تعداد خانوار روستایی تحت پوشش شرکت توزیع برق استان قزوین 1394-1384
میزان سوخت مصرفی نیروگاه‌های برق استان قزوین 1394-1384
میزان تولید برق نیروگاه‌های استان قزوین 1394-1384
قدرت نصب شده نیروگاه‌های برق استان قزوین 1394-1384
ظرفیت چراغ‌های روشنایی معابر شرکت توزیع برق استان قزوین 1394-1384