جستجو
جستجوی پیشرفته
ارزش شاخص سهام معامله شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران 1394
تعداد شاخص سهام معامله شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران 1394
متوسط مبلغ سفته و برات واخواست شده در شهر تهران در سال 1394
متوسط مبلغ سفته و برات واخواست شده در شهر تهران 1394-1385
تعداد سفته و برات واخواست شده در شهر تهران 1394-1385
مبلغ سفته و برات فروش رفته در شهر تهران در سال‌های 1394-1381
ستانده بخش‌های عمده اقتصادی استان تهران در سال‌های 1390-1380
مصرف واسطه بخش‌های عمده اقتصادی استان تهران در سال‌های 1390-1380
ارزش سهام معامله شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران سالهای 1394-1381
ارزش افزوده بخش‌های عمده اقتصادی استان تهران در سال‌های 1390-1380
تولید ناخالص داخلی (با و بدون نفت) در سال های 1388-1382
تراز تجاری ایران از 2005 تا 2015 (بر حسب میلیارد دلار آمریکا)
بازار خودروهای تجاری خاورمیانه - خرید و فروش 2015
خرید و فروش خودروهای تجاری در کشورهای منتخب خاورمیانه در سال 2015، بر پایه کشور (بر حسب 1000 دستگاه)