جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد دستگیر شدگان در ارتباط با جرائم واقعه به تفکیک نوع جرم و جنسیت در استان تهران در سال 1394
تعداد دستگیر شدگان در ارتباط با مواد مخدر به تفکیک نوع جرم و جنسیت در استان تهران در سال 1394
عملکرد و دستگیری ستاد یگان حفاظت شهرداری تهران در سطح پارک‌های تحت پوشش به تفکیک وضعیت شغلی در سال 1394
عملکرد و دستگیری ستاد یگان حفاظت شهرداری تهران در سطح پارک‌های تحت پوشش به تفکیک سن در سال 1394
عملکرد و دستگیری ستاد یگان حفاظت شهرداری تهران در سطح پارک‌های تحت پوشش به تفکیک سابقه کیفری در سال 1394
عملکرد و دستگیری ستاد یگان حفاظت شهرداری تهران در سطح پارک‌های تحت پوشش به تفکیک جنسیت در سال 1394
عملکرد و دستگیری ستاد یگان حفاظت شهرداری تهران در سطح پارک‌های تحت پوشش به تفکیک تحصیلات در سال 1394
بیشترین حملات بد افزارهای مخرب تلفن همراه (2016)
ده کشور نخست با بیشترین میزان مواجه با حملات بد افزارهای مخرب تلفن همراه در سال 2016 (سهم کاربران مورد هجوم قرار گرفته)