جستجو
جستجوی پیشرفته
میزان سرمایه گذاری کارگاه‌های صنعتی (میلیون ریال) بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران بر حسب نوع فعالیت در سال‌های 1394-1388
تعداد شاغلان شرکت‌های تعاونی اعتبار فعال شهر تهران 1394-1389
تعداد واحدهای داری جواز تاسیس صادرشده در استان تهران 1394-1389
تعداد بهره‌برداری کشاورزی شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
تعداد واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی استان تهران در سال‌های 1394-1393
مقدار سرمایه تعاونی‌های فعال با گرایش عمرانی برحسب هزار ریال در تهران 1394-1385
سرمایه تعاونی‌های کشاورزی تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی تهران در تمامی گرایشات در سال 1394
سرمایه (واحد هزار ریال) تعاونی‌های کشاورزی تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی تهران در تمامی گرایشات در سال 1394
تعداد شبکه فروش صنعت بیمه در استان تهران 1392-1387
عملکرد خسارت پرداختی صنعت بیمه به تفکیک شرکت‌های بیمه در استان تهران 1394-1391
تعداد شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران 1394-1390
تعداد دفعات معامله شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران 1394-1390
متوسط درآمد خالص سالانه یک خانوار شهری حاصل درآمدهای متفرقه در استان تهران سال 1394-1389
متوسط درآمد خالص سالانه یک خانوار شهری حاصل درآمد از مشاغل آزاد برحسب انواع منابع تامین درآمد در استان تهران سال 1394-1389
عملکرد اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی در استان تهران از محل درآمد عمومی بر حسب سازمان 1391-1389
ارزش شاخص سهام معامله شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران 1394
تعداد شاخص سهام معامله شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران 1394
ارزش شاخص سهام معامله شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران 1394-1381
تعداد سهام معامله شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران 1394-1381
متوسط مبلغ سفته و برات واخواست شده در شهر تهران در سال 1394
متوسط مبلغ سفته و برات واخواست شده در شهر تهران 1394-1385
تعداد سفته و برات واخواست شده در شهر تهران 1394-1385
مبلغ سفته و برات فروش رفته در شهر تهران در سال‌های 1394-1381
ستانده بخش‌های عمده اقتصادی استان تهران در سال‌های 1390-1380
مصرف واسطه بخش‌های عمده اقتصادی استان تهران در سال‌های 1390-1380
مقدار ارزش افزوده در بخش‌های مختلف به قیمت‌های ثابت از سال 1376 لغایت 1392