جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد شاغلان شرکت‌های تعاونی اعتبار فعال شهر تهران 1394-1389
تعداد شاغلین شرکت‌های تعاونی مسکن در استان تهران 1394-1385
تعداد شرکت‌های تعاونی مسکن در استان تهران 1394-1385
مقدار سرمایه تعاونی‌ها با گرایش معدنی (در تمام گرایشات) تا پایان سال 1394
تعداد شاغلان تعاونی‌ها با گرایش معدنی (در تمام گرایشات) تا پایان سال 1394
تعداد اعضای تعاونی‌ها با گرایش معدنی (در تمام گرایشات) تا پایان سال 1394
تعداد تعاونی‌ها با گرایش معدنی (در تمام گرایشات) تا پایان سال 1394
تعداد مجوزهای صادرشده در استان تهران در سال‌های 1394-1393
مقدار سرمایه تعاونی‌ها با گرایش صنعتی (در تمام گرایشات) تا پایان سال 1394
تعداد شاغلان تعاونی‌ها با گرایش صنعتی (در تمام گرایشات) تا پایان سال 1394
تعداد اعضای تعاونی‌ها با گرایش صنعتی (در تمام گرایشات) تا پایان سال 1394
تعداد تعاونی‌ها با گرایش صنعتی (در تمام گرایشات) تا پایان سال 1394
تعداد اعضای تعاونی‌ها در تهران 1394-1390
تعداد شرکت تعاونی‌های کشاورزی تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی تهران در تمامی گرایشات در سال 1394
مقدار سرمایه تعاونی‌های فعال با گرایش عمرانی برحسب هزار ریال در تهران 1394-1385
تعداد شاغلان تعاونی‌های کشاورزی تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی تهران در تمامی گرایشات در سال 1394
تعداد اعضای تعاونی‌های کشاورزی تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی تهران در تمامی گرایشات در سال 1394
سرمایه تعاونی‌های کشاورزی تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی تهران در تمامی گرایشات در سال 1394
سرمایه (واحد هزار ریال) تعاونی‌های کشاورزی تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی تهران در تمامی گرایشات در سال 1394
تعداد تعاونی‌های مسافربری پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
میزان سرمایه شرکت‌های تعاونی مسکن در استان تهران از سال 1394-1385
تعداد اعضای شرکت‌های تعاونی مسکن در استان تهران 1394-1385
متوسط درآمد خالص سالانه یک خانوار شهری حاصل درآمد از حقوق بگیری در استان تهران سال 1394-1389
تعداد اعضای تعاونی‌های تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی تهران با گرایش دامپروری و دامداری در سال 1394
سرمایه تعاونی‌های تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی تهران با گرایش دامپروری و دامداری برحسب هزار ریال در سال 1394
تعداد شرکت‌های تعاونی تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی با گرایش دامپروری و دامداری در شهر تهران در سال 1394