جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد و نوع مجوز استخراج معادن شن و ماسه درحال بهره برداری کشور به تفکیک استان 1394
میزان سرمایه گذاری کارگاه‌های صنعتی (میلیون ریال) بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران بر حسب نوع فعالیت در سال‌های 1394-1388
میزان اشتغال کارگاه‌های صنعتی بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران بر حسب نوع فعالیت در سال‌های 1394-1388
تعداد جوازهای تاسیس بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران (1) بر حسب نوع فعالیت در سال‌های 1394-1387
تعداد کارگاه‌های صنعتی براساس پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران (1) بر حسب نوع فعالیت در سال‌های 1394-1388
سرمایه (هزار ریال) پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده معدن در استان تهران در سال‌های 1394-1388
میزان اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده معدن در استان تهران در سال‌های 1394-1388
ظرفیت استخراج اسمی پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده معدن در استان تهران در سال‌های 1394-1388
ذخیره قطعی پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده معدن در استان تهران در سال‌های 1394-1388
تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده معدن در استان تهران 1394-1388
تعداد کارگاه‌های صنعتی بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران (2) بر حسب نوع فعالیت در سال‌های 1394-1388
تعداد جوازهای تاسیس بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران (2) بر حسب نوع فعالیت در سال‌های 1394-1387