جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد جایگاه‌های سوخت شهر تهران 1392-1388
تعداد جایگاه‌های فروش مواد سوختی تهران در سال 1394
تعداد جایگاه‌های فروش مواد سوختی تهران در سال 1393
میزان توزیع بنزین تهران 1394
میزان توزیع بنزین تهران 1393
میزان توزیع نفت گاز تهران 1393
میزان توزیع نفت گاز تهران 1394
تعداد جایگاه‌های توزیع فرآورده‌های شهر تهران 1394-1386
میانگین مصرف ماهانه نفت گاز در تهران در سال 1394 به تفکیک ماه
میانگین مصرف ماهانه بنزین در تهران سال 1394 به تفکیک ماه
میانگین مصرف ماهانه بنزین در تهران و استان تهران سال 1393 به تفکیک ماه
میانگین مصرف ماهانه بنزین تهران 1393
میانگین مصرف ماهانه بنزین در تهران سال 1393 به تفکیک ماه (بر حسب هزار متر مکعب)
میانگین مصرف ماهانه نفت گاز در تهران در سال 1393 به تفکیک ماه
میزان مصرف بنزین موتور استان تهران به تفکیک فصول در سال 1394
تعداد کل نازل‌های فعال بنزین و نفت گاز شهر تهران در سال 1394
تعداد کل جایگاه‌های فعال بنزین و نفت گاز شهر تهران در سال 1394
مقایسه انواع سوخت مصرفی شهر تهران در سال‌های 1394-1386