جستجو
جستجوی پیشرفته
میزان فروش برق استان تهران 1395-1384
تعداد روستاهای برق‌دار شده استان تهران 1395-1384
تعداد مشترکین برق استان تهران 1395-1384
میزان فروش برق شرکت توزیع برق استان تهران 1395-1387
وضعیت ترانسفورماتورهای توزیع شرکت توزیع برق استان تهران 1395-1386
میزان انرژی تحویلی شرکت توزیع برق استان تهران 1395-1387
میزان تلفات ناشی از توزیع شرکت توزیع برق استان تهران 1395-1387
میزان بار توزیعی شرکت توزیع برق استان تهران 1395-1387
تعداد روستاهای تحت پوشش شرکت توزیع برق استان تهران 1395-1386
تعداد نیروی انسانی شاغل در شرکت توزیع برق استان تهران 1395-1386
تعداد مشترکین برق شرکت توزیع برق استان تهران 1395-1387
تعداد چراغ‌های روشنایی معابر شرکت توزیع برق استان تهران 1395-1386
تعداد فیدر فشار متوسط شرکت توزیع برق استان تهران 1395-1386
تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت توزیع برق استان تهران 1395-1386
طول شبکه فشار توزیع شرکت توزیع برق استان تهران 1395-1386
میزان مصرف سوخت نیروگاه‌های برق استان تهران 1395-1384
میزان تولید برق نیروگاه‌های استان تهران 1395-1384
قدرت نصب شده نیروگاه‌های برق استان تهران 1395-1384
تعداد نیروی انسانی شاغل در نیروگاه‌های برق استان تهران 1395-1384
میانگین قدرت عملی نیروگاه‌های برق استان تهران 1395-1384
شاخص‌های مصرف برق در استان تهران 1395-1384
وضعیت شبکه انتقال، فوق توزیع و توزیع برق استان تهران 1395-1384
تعداد خانوار روستایی تحت پوشش شرکت توزیع برق استان تهران 1395-1386
میزان فروش برق شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395-1387
وضعیت ترانسفورماتورهای توزیع شرکت توزیع برق تهران بزرگ 1395-1386