جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد کل کارت‌های صادره شبکه بانکی در استان تهران تا پایان سال 1394
قیمت متوسط فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی (سهم معاملات ازشهر تهران) مناطق شهر تهران در سال 1394
قیمت متوسط فروش به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
تعداد شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران 1394-1390
تعداد دفعات معامله شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران 1394-1390
ارزش شاخص سهام معامله شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران 1394
تعداد شاخص سهام معامله شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران 1394
ارزش شاخص سهام معامله شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران 1394-1381
تعداد سهام معامله شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران 1394-1381
متوسط مبلغ سفته و برات واخواست شده در شهر تهران در سال 1394
متوسط مبلغ سفته و برات واخواست شده در شهر تهران 1394-1385
تعداد سفته و برات واخواست شده در شهر تهران 1394-1385
مبلغ سفته و برات فروش رفته در شهر تهران در سال‌های 1394-1381
ستانده بخش‌های عمده اقتصادی استان تهران در سال‌های 1390-1380
ارزش خرید و فروش شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران 1394-1390
ارزش سهام معامله شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران سالهای 1394-1381
تعداد انواع معاملات ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی شهر تهران 1394-1388
ارزش افزوده بخش‌های عمده اقتصادی استان تهران در سال‌های 1390-1380
تعداد شاخص سهام معامله شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1394-1381
ارزش سهام معامله شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران 1394
بر حسب میلیون ریال در ماه‌های سال 1394
تعداد سهام معامله شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران 1394
تعداد سهام معامله شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران 1394 بر حسب 1000 سهم