جستجو
جستجوی پیشرفته
نسبت تعداد واحد مسکونی در بافت فرسوده نسبت به خارج بافت در تهران 1394-1380
نسبت تعداد واحد مسکونی در بافت فرسوده به تفکیک مناطق 22 گانه
نسبت تعداد واحد مسکونی در بافت فرسوده نسبت به کل شهر در تهران 1394-1380
نسبت تعداد واحد مسکونی به تفکیک مناطق 22 گانه نسبت به کل شهر تهران
میزان معبر آزاد شده در نوسازی بافت فرسوده مناطق تهران سال‌های 1394-1380
میزان معبر آزاد شده در نوسازی بافت فرسوده به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
تعداد پلاک‌های تجمیع شده در بافت فرسوده مناطق تهران سال‌های 1394-1380
مساحت مسکونی اصلاح شده (مترمربع) در بافت فرسوده مناطق تهران 1394-1380
مساحت مسکونی طبق سند (مترمربع) در بافت فرسوده مناطق تهران 1394-1380
مساحت مسکونی تخریب شده (مترمربع) در بافت فرسوده مناطق تهران 1394-1380
تعداد پروانه‌های ساختمان صادره جهت تخریب مسکونی در بافت فرسوده مناطق تهران 1394-1380
درصد پروانه‌های تجمیعی از کل پروانه‌های شهرسازی در بافت فرسوده به تفکیک مناطق تهران 1394-1393
تعداد بلوک‌های بافت فرسوده 1394-1380
تعداد بلوک‌ها به تفکیک مناطق 22 گانه
وسعت پهنه بافت فرسوده 1394-1380
وسعت پهنه بافت فرسوده به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
وسعت بلوک‌های بافت فرسوده 1394-1380
وسعت بلوک‌ها به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
درصد نوسازی و احیای بافت فرسوده تهران 1394-1380
درصد نوسازی واحیای بافت فرسوده تهران به تفکیک مناطق 22 گانه