جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد تخت‌های بیمارستان‌های شهر تهران بر حسب نوع وابستگی در سال‌های 1394-1389
مقدار پودر شوینده (برحسب تن) تولید شده در استان تهران در سال 1392 به تفکیک فصول
آمار تولیدات فرآورده‌های خونی شهر تهران در سال‌های 1394-1390
تعداد مراکز اهدای خون شهر تهران 1394-1390
آمار عملکرد واکسیناسیون جمعیت هلال احمر شهر تهران در سال‌های 1390-1394
تعداد مراکز توانبخشی شهر تهران بر حسب نوع وابستگی
تعداد مراکز پرتونگاری شهر تهران بر حسب نوع وابستگی
تعداد مراکز توانبخشی شهر تهران بر حسب نوع وابستگی در سال‌های 1394-1389
تعداد آزمایشگاه‌های تشخیص طبی شهر تهران بر حسب نوع وابستگی
تعداد مراکز پرتونگاری شهر تهران بر حسب نوع وابستگی در سال‌های 1394-1389
تعداد آزمایشگاه تشخیص طبی شهر تهران بر حسب نوع وابستگی در سال‌های 1394-1389
برآورد متوسط انواع هزینه‌های مربوط به بهداشت و درمان یک خانوار در مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394 - 1391
بهره‌مندی از پیشرفت‌های دسترسی به بهداشت محیطی و پاکیزگی در ایران 2005-2015
میزان بهره‌مندی نفوس از پیشرفت‌های بهداشت محیطی و پاکیزگی (آب پاک، سیستم فاضلاب مناسب، ...) در ایران از سال 2005 لغایت 2015
تعداد مراکز بهداشتی و درمانی شهر تهران بر حسب نوع وابستگی 1394-1389
مقدار انواع دارو (برحسب هزارعدد) تولید شده در استان تهران در سال 1392 به تفکیک فصول