جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد مسافر حمل شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران درسال 1394
تعداد مسافر حمل شده براساس مسافت طی شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران درسال 1394
تعداد مسافر حمل شده براساس مسافت طی شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394-1383
تعداد تخت‌های تسهیلات اقامتی در شهر تهران بر حسب درجه در سال‌های 1394-1388
طول انواع خطوط و تعداد ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394-1383
طول انواع خطوط راه‌آهن ناحیه تهران 9413-1383
تولید و جذب سفر در استان تهران در سال 1394
تولید و جذب سفر به تفکیک مناطق 22 گانه
تعداد ناوگان اتوبوسرانی شرکت واحد در تهران به تفکیک خطوط 1394-1391
میانگین کل سرعت سفر روزانه درون شهری 1394-1390
تعداد سفرهای روزانه درون شهری شهر تهران
تعداد سفرهای اتوبوسی درون و برون استانی از طریق پایانه‌های مسافربری استان تهران 1394-1388
تعداد مسافرین خارج از کشور پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
تعداد کل مسافرین سفرهای انجام شده از طریق پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
تعداد سفرهای خارج از کشور از طریق پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
تعداد مسافرین سفرهای تابستانی انجام شده از طریق پایانه‌های شهر تهران 1394-1391
تعداد پرواز ورودی و خروجی شرکت‌های هواپیمائی ایرانی در پروازهای داخلی از فرودگاه مهرآباد تهران 1394-1392
تعداد مسافران ورودی و خروجی شرکت‌های هواپیمائی ایرانی در پروازهای داخلی از فرودگاه مهرآباد تهران 1394-1392
مقدار پست ورودی و خروجی شرکت‌های هواپیمائی ایرانی در پروازهای داخلی از فرودگاه مهرآباد تهران 2394-1392
تعداد پرواز ورودی و خروجی شرکت‌های هواپیمائی ایرانی در پروازهای داخلی از فرودگاه مهرآباد تهران در سال 1394
تعداد مسافران ورودی و خروجی شرکت‌های هواپیمائی ایرانی در پروازهای داخلی از فرودگاه مهرآباد تهران در سال 1394
تعداد پرواز ورودی و خروجی شرکت‌های هواپیمائی ایرانی 1394-1392
تعداد پرواز ورودی و خروجی ماهانه شرکت‌های هواپیمائی ایرانی در پروازهای بین المللی از فرودگاه مهرآباد تهران در سال 1394
تعداد مسافران ورودی و خروجی شرکت‌های هواپیمائی خارجی در پروازهای بین المللی از فرودگاه امام خمینی تهران 1394-1392
تعداد مسافران ورودی و خروجی شرکت‌های هواپیمائی ایرانی در پروازهای داخلی از فرودگاه امام خمینی تهران 1394-1392
تعداد سفرهای مینی بوسی درون و برون استانی 1394-1388