جستجو
جستجوی پیشرفته
میزان بارحمل شده براساس مسافت طی شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394
میزان بارحمل شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394
میزان بار حمل شده براساس مسافت طی‌ شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394-1383
میزان بار حمل شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394-1383
انواع بارحمل شده از ایستگاه‌های راه‌آهن ناحیه تهران 1394-1383
مرسولات پستی داخلی صادر شده شهرستان تهران 1394-1390
مرسولات پستی صادر شده از مبادی خارج از کشور شهرستان تهران 1394-1388
مرسولات پستی صادر شده از مبادی خارج از کشور استان تهران 1394-1388
مرسولات پستی داخلی صادر شده استان تهران 1394-1388
مرسولات پستی وارد شده از مبادی خارج از کشور شهرستان تهران 1394-1388
واحدهای پستی فعال در شهرستان تهران 1394-1390
مقدار پست ورودی و خروجی شرکت‌های هواپیمائی خارجی در پروازهای بین المللی از فرودگاه امام خمینی تهران 1394-1392
مقدار پست ورودی و خروجی شرکت‌های هواپیمائی ایرانی در پروازهای داخلی از فرودگاه مهرآباد تهران 2394-1392
مقدار بار ورودی و خروجی ماهانه شرکت‌های هواپیمائی ایرانی در پروازهای بین المللی فرودگاه امام خمینی در سال 1394
میزان حمل بار داخلی و خارجی توسط ناوگان هوایی با توجه به شاخص‌های حمل و نقل هوایی در سال 1394
مرسولات پستی وارد شده از مبادی خارج از کشور کل استان تهران 1394-1388
مقدار مرسولات پستی داخلی وارد شده شهر تهران در سال‌های 1394-1390