جستجو
جستجوی پیشرفته
میزان بار توزیعی شرکت برق منطقه‌ای مازندران 1395-1384
تعداد روستاهای تحت پوشش شرکت توزیع برق شهر تبریز 1395-1384
تعداد خانوار روستایی تحت پوشش شرکت توزیع برق استان سیستان و بلوچستان 1395-1384
تعداد خانوار روستایی تحت پوشش شرکت توزیع برق شهر اصفهان 1395-1384
تعداد خانوار روستایی تحت پوشش شرکت توزیع برق استان خوزستان 1395-1384
تعداد ترانسفورماتورهای توزیع شرکت آب و برق منطقه‌ای کیش 1395-1384
میزان بار توزیعی شرکت توزیع برق استان آذربایجان شرقی 1395-1384
تعداد فیدر فشار متوسط شرکت توزیع برق استان آذربایجان شرقی 1395-1384
تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت توزیع برق استان آذربایجان شرقی 1395-1384
طول شبکه فشار توزیع شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
تعداد فیدر فشار متوسط شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
وضعیت چراغ‌های روشنایی معابر (ظرفیت) شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
تعداد نیروی انسانی شاغل در شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
میزان بار توزیعی شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
میزان تلفات ناشی از توزیع شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
وضعیت ترانسفورماتورهای توزیع شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
میزان فروش برق شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی 1395-1384
میزان فروش برق شرکت توزیع برق استان اردبیل 1395-1384
وضعیت ترانسفورماتورهای توزیع شرکت توزیع برق استان اردبیل 1395-1384
میزان انرژی تحویلی شرکت توزیع برق استان اردبیل 1395-1384
میزان تلفات ناشی از توزیع شرکت توزیع برق استان اردبیل 1395-1384
میزان بار توزیعی شرکت توزیع برق استان اردبیل 1395-1384
تعداد نیروی انسانی شاغل در شرکت توزیع برق استان اردبیل 1395-1384
تعداد فیدر فشار متوسط شرکت توزیع برق استان همدان 1395-1384