جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد خانوار روستایی تحت پوشش شرکت توزیع برق شهر اصفهان 1395-1384
تعداد روستاهای برق‌دار شده استان اصفهان 1395-1384
میزان فروش برق استان اصفهان 1395-1384
تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت توزیع برق شهر اصفهان 1395-1384
تعداد فیدر فشار متوسط شرکت توزیع برق شهر اصفهان 1395-1384
تعداد چراغ‌های روشنایی معابر شرکت توزیع برق شهر اصفهان 1395-1384
تعداد نیروی انسانی شاغل در شرکت توزیع برق شهر اصفهان 1395-1384
تعداد روستاهای تحت پوشش شرکت توزیع برق شهر اصفهان 1395-1384
میزان بار توزیعی شرکت توزیع برق شهر اصفهان 1395-1384
میزان تلفات ناشی از توزیع شرکت توزیع برق شهر اصفهان 1395-1384
میزان انرژی تحویلی شرکت توزیع برق شهر اصفهان 1395-1384
وضعیت ترانسفورماتورهای توزیع شرکت توزیع برق شهر اصفهان 1395-1384
میزان فروش برق شرکت توزیع برق شهر اصفهان 1395-1384
میزان فروش برق شرکت توزیع برق استان اصفهان 1395-1384
وضعیت ترانسفورماتورهای توزیع شرکت توزیع برق استان اصفهان 1395-1384
میزان انرژی تحویلی شرکت توزیع برق استان اصفهان 1395-1384
میزان تلفات ناشی از توزیع شرکت توزیع برق استان اصفهان 1395-1384
میزان بار توزیعی شرکت توزیع برق استان اصفهان 1395-1384
تعداد روستاهای تحت پوشش شرکت توزیع برق استان اصفهان 1395-1384
تعداد نیروی انسانی شاغل در شرکت توزیع برق استان اصفهان 1395-1384
تعداد مشترکین برق شرکت توزیع برق استان اصفهان 1395-1384
تعداد چراغ‌های روشنایی معابر شرکت توزیع برق استان اصفهان 1395-1384
تعداد فیدر فشار متوسط شرکت توزیع برق استان اصفهان 1395-1384
تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت توزیع برق استان اصفهان 1395-1384
طول شبکه فشار توزیع شرکت توزیع برق استان اصفهان 1395-1384