جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد ساختمان‌های تکمیل شده در مناطق شهری استان‌ قزوین براساس تعداد واحدهای مسکونی در نه ماه اول سال 1395
مجموع مساحت پروانه‌های ساختمان صادر شده شامل تخریب، نوسازی و توسعه بنا در تهران برحسب مترمربع از سال 1392 تا 1394
تعداد پروانه‌های صادر شده ساختمان شامل تخریب، نوسازی و توسعه بنا در تهران از سال 1394-1392
تعداد پروانه‌های صادرشده احداث ساختمان در شهر تهران به تفکیک منطقه 1394-1393
نسبت تعداد واحد مسکونی در بافت فرسوده نسبت به خارج بافت در تهران 1394-1380
نسبت تعداد واحد مسکونی در بافت فرسوده به تفکیک مناطق 22 گانه
نسبت تعداد واحد مسکونی در بافت فرسوده نسبت به کل شهر در تهران 1394-1380
نسبت تعداد واحد مسکونی به تفکیک مناطق 22 گانه نسبت به کل شهر تهران
میزان معبر آزاد شده در نوسازی بافت فرسوده مناطق تهران سال‌های 1394-1380
میزان معبر آزاد شده در نوسازی بافت فرسوده به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
تعداد پلاک‌های تجمیع شده در بافت فرسوده مناطق تهران سال‌های 1394-1380
مساحت مسکونی اصلاح شده (مترمربع) در بافت فرسوده مناطق تهران 1394-1380
مساحت مسکونی طبق سند (مترمربع) در بافت فرسوده مناطق تهران 1394-1380
مساحت مسکونی تخریب شده (مترمربع) در بافت فرسوده مناطق تهران 1394-1380
تعداد پروانه‌های ساختمان صادره جهت تخریب مسکونی در بافت فرسوده مناطق تهران 1394-1380
درصد پروانه‌های تجمیعی از کل پروانه‌های شهرسازی در بافت فرسوده به تفکیک مناطق تهران 1394-1393
تعداد بلوک‌های بافت فرسوده 1394-1380
تعداد بلوک‌ها به تفکیک مناطق 22 گانه
وسعت پهنه بافت فرسوده 1394-1380
وسعت پهنه بافت فرسوده به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
وسعت بلوک‌های بافت فرسوده 1394-1380
وسعت بلوک‌ها به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
میزان سرمایه شرکت‌های تعاونی مسکن در استان تهران از سال 1394-1385
درصد نوسازی و احیای بافت فرسوده تهران 1394-1380
درصد نوسازی واحیای بافت فرسوده تهران به تفکیک مناطق 22 گانه
مساحت تأسیسات و تجهیزات موجود در میدان مرکزی میوه و تره‌بار شهر تهران بین سال‌های 1392 لغایت 1394 (بر حسب متر مربع)
تعداد تأسیسات و تجهیزات موجود در میدان مرکزی میوه و تره‌بار شهر تهران بین سال‌های 1392 لغایت 1394
تعداد واحدهای مسکونی مجوز داده شده در تهران به تفکیک منطقه در سال‌های 1393 و 1394
تعداد گواهی‌های صادره ساختمانی به تفکیک منطقه در شهر تهران بر حسب نوع گواهی در سال 1394
میزان مساحت نوسازی شده توسط شهرداری در شهر تهران به تفکیک مناطق از سال 1380 تا 1394