assessment

تعداد تأسیسات و تجهیزات موجود در میدان مرکزی میوه و تره‌بار شهر تهران بین سال‌های 1392 لغایت 1394

توضیحات

این آمار بیانگر تعداد تأسیسات و تجهیزات موجود در میدان مرکزی شهر تهران بین سال‌های 1392 لغایت 1394 است.

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394