جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد شرکت‌های تعاونی مسکن در استان تهران 1394-1385
مقدار سرمایه تعاونی‌ها با گرایش معدنی (در تمام گرایشات) تا پایان سال 1394
تعداد اعضای تعاونی‌ها با گرایش معدنی (در تمام گرایشات) تا پایان سال 1394
تعداد تعاونی‌ها با گرایش معدنی (در تمام گرایشات) تا پایان سال 1394
تعداد تعاونی تولید روستایی شهرستان تهران در مقایسه با شهرستان همجوار در سال 1394
مقدار سرمایه تعاونی‌ها با گرایش صنعتی (در تمام گرایشات) تا پایان سال 1394
تعداد اعضای تعاونی‌ها با گرایش صنعتی (در تمام گرایشات) تا پایان سال 1394
تعداد تعاونی‌ها با گرایش صنعتی (در تمام گرایشات) تا پایان سال 1394
تعداد اعضای تعاونی‌ها در تهران 1394-1390
تعداد شرکت تعاونی‌های کشاورزی تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی تهران در تمامی گرایشات در سال 1394
مقدار سرمایه تعاونی‌های فعال با گرایش عمرانی برحسب هزار ریال در تهران 1394-1385
تعداد اعضای تعاونی‌های کشاورزی تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی تهران در تمامی گرایشات در سال 1394
سرمایه تعاونی‌های کشاورزی تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی تهران در تمامی گرایشات در سال 1394
سرمایه (واحد هزار ریال) تعاونی‌های کشاورزی تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی تهران در تمامی گرایشات در سال 1394
تعداد اعضای شرکت‌های تعاونی مسکن در استان تهران 1394-1385
تعداد اعضای تعاونی‌های تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی تهران با گرایش دامپروری و دامداری در سال 1394
سرمایه تعاونی‌های تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی تهران با گرایش دامپروری و دامداری برحسب هزار ریال در سال 1394
تعداد شرکت‌های تعاونی تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی با گرایش دامپروری و دامداری در شهر تهران در سال 1394
تعداد اعضای تعاونی‌های فعال تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی از سال 1385 تا 1393
تعداد تعاونی‌های فعال تحت پوشش اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی تهران از سال 1385 تا 1393
تعداد اعضا تعاونی‌های فعال با گرایش عمرانی در تهران از سال 1385 تا 1394
تعداد تعاونی‌های فعال با گرایش عمرانی در تهران از سال 1390 تا 1394
میزان سرمایه تعاونی‌های جدید التاسیس فعال برحسب میلیون ریال در تهران از سال 1390 تا 1394
تعداد اعضای تعاونی‌های جدید التاسیس فعال در تهران از سال 1390 تا 1394
تعداد تعاونی‌های جدید التاسیس فعال در تهران از سال 1390 تا 1394
میزان سرمایه تعاونی‌ها در تهران برحسب میلیون ریال از سال 1390 تا 1394