جستجو
جستجوی پیشرفته
پرونده‌های تشکیل شده توسط نیروی انتظامی در استان تهران 1394-1386
تعداد دستگیر شدگان در ارتباط با جرائم واقعه به تفکیک نوع جرم و جنسیت در استان تهران در سال 1394
تعداد دستگیر شدگان در ارتباط با مواد مخدر به تفکیک نوع جرم و جنسیت در استان تهران در سال 1394
پرونده‌‌های تشکیل شده در محاکم دادگستری و دادسراها در استان تهران تا پایان سال 1393
پرونده‌های تشکیل شده توسط نیروی انتظامی در استان تهران (تهران بزرگ، شرق و غرب تهران) در سال 1394
گواهی فوت گاز گرفتگی صادر شده به تفکیک جنسیت توسط پزشکی قانونی استان تهران در سال 1394
گواهی فوت صادر شده به دلیل برق گرفتگی به تفکیک جنسیت توسط پزشکی قانونی استان تهران در سال 1394
تعداد فوت شدگان بر اساس علل فوت و جنسیت متوفیان در سال 1394
گواهی فوت سوختگی صادر شده به تفکیک جنسیت توسط پزشکی قانونی استان تهران در سال 1394
گواهی فوت بر‌اثر سلاح سرد صادر شده به تفکیک جنسیت توسط پزشکی قانونی استان تهران در سال 1394
تعداد مراجع قضایی در سال 1392
گواهی فوت غرق شدگی صادر شده به تفکیک جنسیت توسط پزشکی قانونی استان تهران در سال 1394
مقدار هروئین و مرفین کشف و ضبط شده در دنیا در سال 2007
مقدار هروئین و مرفین کشف و ضبط شده در سال 2007، بر اساس کشور‌ها (بر حسب کیلوگرم)