assessment

گواهی فوت غرق شدگی صادر شده به تفکیک جنسیت توسط پزشکی قانونی استان تهران در سال 1394

توضیحات

این آمار بیانگر گواهی فوت غرق شدگی صادر شده توسط پزشکی قانونی استان تهران در سال 1394 است. همچنین داده‌های این آمار به تفکیک جنسیت (مرد و زن) استخراج گردیده است.

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394