جستجو
جستجوی پیشرفته
برآورد جمعیت و خانوار شهر تهران به تفکیک منطقه در سال 1393
برآورد جمعیت شهر تهران به تفکیک مناطق 22 گانه
جمعیت کل کشور، تهران و شهرستان‌های استان تهران در سال 1390
جمعیت کل کشور، استان تهران و شهرستان‌های استان تهران بر اساس مجموع نقاط شهری، نقاط روستایی و غیر ساکن در سال 1390
جمعیت استان تهران به تفکیک نقاط روستایی در سال 1390
جمعیت استان تهران به تفکیک افراد غیر ساکن در سال 1390
میانگین سن ازدواج در تهران در سال 1394
میانگین سن ازدواج در تهران در سال 1393
تعداد ازدواج‌های ثبت شده شهرستان تهران بر حسب اختلاف سن زوج نسبت به زوجه در سال 1394
تعداد ازدواج‌های ثبت شده شهر تهران بر حسب اختلاف سن زوج نسبت به زوجه در سال 1393
تعداد ولادت‌های جاری ثبت شده شهرستان تهران بر حسب جنسیت و گروه سنی مادران در سال 1393
برآورد جمعیت و خانوار شهر تهران به تفکیک منطقه در سال 1394
برآورد جمعیت شهر تهران به تفکیک مناطق 22 گانه
درصد نرخ رشد جمعیت و خانوار شهر تهران به تفکیک منطقه 1390-1385
درصد نرخ رشد به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران
جمعیت استان تهران به تفکیک نقاط شهری در سال 1390
مهاجرت به ایالات متحده - ملیت افرادی که گرین کارت دریافت ‌کرده‌اند (2014)
تعداد افرادی که اقامت دائمی و قانونی ایالات متحده را در سال 2014 دریافت کرده‌اند (بر حسب ملیت این افراد)
تعداد اولاد دانمارکی با اعقاب غیر دانمارکی بر حسب ملیت اعقاب در سال 2016