assessment

برآورد جمعیت و خانوار شهر تهران به تفکیک منطقه در سال 1393

برآورد جمعیت شهر تهران به تفکیک مناطق 22 گانه

توضیحات

در این آمار برآوردی از جمعیت و خانوار شهر تهران به تفکیک منطقه در سال 1392 بیان شده است. همچنین در این آمار جمعیت مرد و زن به صورت جداگانه ذکر گردیده است.

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394