جستجو
جستجوی پیشرفته
تعداد مشترکین برق شرکت توزیع برق استان سمنان 1395-1384
تعداد نیروی انسانی شاغل در شرکت توزیع برق استان سمنان 1395-1384
تعداد روستاهای تحت پوشش شرکت توزیع برق استان سمنان 1395-1384
میزان بار توزیعی شرکت توزیع برق استان سمنان 1395-1384
میزان تلفات ناشی از توزیع شرکت توزیع برق استان سمنان 1395-1384
میزان انرژی تحویلی شرکت توزیع برق استان سمنان 1395-1384
وضعیت ترانسفورماتورهای توزیع شرکت توزیع برق استان سمنان 1395-1384
میزان فروش برق شرکت توزیع برق استان سمنان 1395-1384
طول شبکه فشار توزیع شرکت توزیع برق استان سمنان 1395-1384
تعداد چاه‌های کشاورزی برق‌دار شرکت توزیع برق استان سمنان 1395-1384
تعداد فیدر فشار متوسط شرکت توزیع برق استان سمنان 1395-1384
تعداد چراغ‌های روشنایی معابر شرکت توزیع برق استان سمنان 1395-1384
متوسط مصرف سالانه برق مشترکین خانگی شرکت توزیع برق استان سمنان 1395-1384
تعداد خانوار روستایی تحت پوشش شرکت توزیع برق استان سمنان 1395-1384
وضعیت شبکه انتقال، فوق توزیع و توزیع برق استان سمنان 1395-1384
شاخص‌های مصرف برق در استان سمنان 1395-1384
میانگین قدرت عملی نیروگاه‌های برق استان سمنان 1395-1384
تعداد مشترکین برق استان سمنان 1395-1384
تعداد نیروی انسانی شاغل در نیروگاه‌های برق استان سمنان 1395-1384
تعداد روستاهای برق‌دار شده استان سمنان 1395-1384
میزان فروش برق استان سمنان 1395-1384
قدرت نصب شده نیروگاه های برق استان سمنان 1395-1384
میزان تولید برق نیروگاه‌های استان سمنان 1395-1384
میزان گازوئیل مصرفی نیروگاه‌های برق استان سمنان 1395-1389
ظرفیت چراغ‌های روشنایی معابر شرکت توزیع برق استان سمنان 1395-1384