جستجو
جستجوی پیشرفته
میزان مصرف گاز در بخش تولید صنعت برق 1395-1392
میزان مصرف نفت کوره در بخش تولید صنعت برق 1395-1392
میزان مصرف گازوئیل در بخش تولید صنعت برق 1395-1392
تعداد جایگاه‌های سوخت شهر تهران 1392-1388
طول شبکه گاز در شهر تهران 1394-1389
طول شبکه گاز در شهر تهران بین سال‌های 1389 لغایت 1394 (بر حسب کیلومتر)
تعداد جایگاه‌های فروش مواد سوختی تهران در سال 1394
تعداد جایگاه‌های فروش مواد سوختی تهران در سال 1393
میزان توزیع بنزین تهران 1393
میزان توزیع نفت گاز تهران 1394
تعداد جایگاه‌های توزیع فرآورده‌های شهر تهران 1394-1386
میانگین مصرف ماهانه بنزین در تهران سال 1394 به تفکیک ماه
میانگین مصرف ماهانه بنزین تهران 1393
میانگین مصرف ماهانه بنزین در تهران سال 1393 به تفکیک ماه (بر حسب هزار متر مکعب)
میزان گاز مصرفی نیروگاه‌های برق استان خراسان شمالی 1395-1384
مصرف جهانی گاز طبیعی کشورها در 2015
مصرف جهانی گاز طبیعی کشورها در سال 2015 (بر حسب میلیارد متر مکعب)
مقایسه انواع سوخت مصرفی شهر تهران در سال‌های 1394-1386
وضعیت کیفی هوا بر اساس شاخص AQI در تهران در فصول مختلف در سال 1394