assessment

مصرف جهانی گاز طبیعی کشورها در 2015

مصرف جهانی گاز طبیعی کشورها در سال 2015 (بر حسب میلیارد متر مکعب)

توضیحات

این آمار بیانگر میزان مصرف جهانی گاز طبیعی کشورها در سال 2015 است.  بر‌اساس منابع, داده‌ها بیانگر متر مکعب استاندارد ( که در دمای 15 درجه سیلسیوس و 1013 میلی بار اندازه‌گیری شده‌است) هستند. از آنجا که داده‌ها به‌طور مستقیم از چندتن معادل نفتی با استفاده از یک عامل تبدیل متوسط مشتق گرفته شده است، لازم نیست با حجم گاز بیان شده در شرایط معین ملی، برابر فرض شود. این میزان برای ایران 191.2 میلیارد مترمکعب است.