جستجو
جستجوی پیشرفته
برآورد متوسط انواع هزینه‌های مربوط به مسکن یک خانوار در مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394 - 1391
برآورد متوسط انواع هزینه‌های خوراکی (لبنیات و تخم پرندگان) سالانه یک خانوار مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394-1391
برآورد متوسط انواع هزینه‌های خوراکی (گوشت) سالانه یک خانوار مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394-1391
برآورد متوسط انواع هزینه‌های خوراکی (آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن) سالانه یک خانوار مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394-1391
متوسط درآمد خالص سالانه یک خانوار شهری حاصل درآمد از مشاغل آزاد برحسب انواع منابع تامین درآمد در استان تهران سال 1394-1389
برآورد متوسط انواع هزینه‌های مربوط به لوازم، اثاثیه، ملزومات و خدمات یک خانوار در مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394 - 1391
برآورد متوسط انواع هزینه‌های مربوط به پوشاک و کفش یک خانوار در مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394 - 1391
برآورد متوسط انواع هزینه‌های خوراکی سالانه یک خانوار مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394-1391
برآورد متوسط انواع هزینه‌های مربوط به کالا و خدمات متفرقه یک خانوار در مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394 - 1391
متوسط درآمد خالص سالانه یک خانوار شهری حاصل درآمد از حقوق بگیری در استان تهران سال 1394-1389
هزینه و درآمد کل یک خانوار شهری استان تهران در سال‌های 1394-1390
برآورد متوسط انواع هزینه‌های مربوط به حمل و نقل و ارتباطات یک خانوار در مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394 - 1391
برآورد متوسط انواع هزینه‌های مربوط به بهداشت و درمان یک خانوار در مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394 - 1391