assessment

برآورد متوسط انواع هزینه‌های مربوط به لوازم، اثاثیه، ملزومات و خدمات یک خانوار در مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1394 - 1391

توضیحات

این آمار بیانگر برآورد متوسط انواع هزینه‌های مربوط به لوازم، اثاثیه، ملزومات و خدمات یک خانوار در مناطق شهری استان تهران در سال‌های 1391 الی 1394 است.

مرجع

سالنامه آماری شهر تهران، سال 1394