جستجو
جستجوی پیشرفته
مدت پخش برنامه‌های تلویزیونی برون مرزی از مرکز تهران در سال‌های 1394-1390
مدت پخش برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز تهران در سال‌های 1394-1385
مدت پخش برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران به تفکیک شبکه‌های درون مرزی در سال‌های 1394-1385
مدت پخش برنامه‌های تلویزیونی برون مرزی از مرکز تهران بر حسب نوع برنامه در سال‌های 1394-1390
مدت زمان تولید برنامه های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران در سال‌های 1394-1385
تعداد مطبوعات شهر تهران بر حسب صاحب امتیاز در سال 1380 و سال‌های 1393-1384
توزیع مجلات در استان تهران 1393-1370
تعداد مطبوعات شهر تهران برحسب فاصله انتشار در سال‌های 1393-1380
شمارگان شاخص‌ها و نماگرهای فرهنگی در حوزه انتشارات استان تهران سال 1391
تعداد برنامه سالن‌های نمایش وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران بر حسب نوع 1394-1390
گنجایش سالن‌های سینمای استان تهران 1394-1388
مدت پخش برنامه‌های رادیویی برون مرزی از تهران بر حسب زبان در سال‌های 1394-1390
توزیع روزنامه در استان تهران سال‌های 1393-1370